EKOLOGIJA

Zaštita vazduha

Ovim programom su predviđene posebne mere zaštite vazduha. Izvršena je delimična rekonstrukcija kotlovskih postrojenja, što uz kvalitetnije snabdevanje prirodnim gasom, doprinosi smanjenju utroška energije i samim tim i emisije štetnih sastojaka.

ZAŠTITA VODOTOKOVA

Fabrika kartona A.D. „UMKA“ poseduje opremu za prečišćavanje tehnološke vode, koja je znatno unapređena realizacijom investicija iz 1997/98. godine u delu rekonstrukcije pripreme papirne mase.

Naredna faza investicija je predvidela ulaganja u potpuno zatvaranje toka tehnološke vode i investiranje u modernizaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Samo u prvoj fazi rekonstrukcije postrojenja, u toku 2010. godine, uloženo je skoro milion EUR u opremu koja je omogućila dodatno smanjenje potrošnje sveže vode, kao i znatno povećan stepen prečišćavanja otpadne vode.

U ovoj fazi završena je sanacija postojećeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda, sanacija sistema za doziranje hemikalija, instalisane su prese za odvodnjavanje otpada, instalisan je uređaj za dodatno prečišćavanje voda unutrašnjeg krugotoka voda, kao i dodatni flotator, a sve sa ciljem što veće recirkulacije vode u okviru samog procesa proizvodnje, samim tim i što efikasnijeg rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Sledeća faza projekta, od koje očekujemo da Umku približi najvišim standardima zaštite životne sredine, je biološko prečišćavanje otpadnih voda.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Ono što Umku bitno razlikuje od ostalih fabrika i čini je prijateljem životne sredine, je činjenica da kao osnovnu sirovinu za proizvodnju kartona evropskog kvaliteta, koristi isključivo otpadni papir. Za potrebe proizvodnje sakupi se i preradi oko 100.000 tona starog papira godišnje, koji bi završio na komunalnim deponijama.

Vodeći se osnovnim načelima održivog razvoja i smernicama domačinskog poslovanja, „Umka“ konstantno radi i ulaže u zaštitu životne sredine,što se ogleda u poštovanju hijerarhije upravljanja otpadom, razdvajanju otpada na mestu nastanka, u smanjenjoj potrošnji sirovine i energije, zameni sirovina ekološki prihvatljivijim sirovinama u procesu gde je to moguće, a sve to rezultira minimizacijom negativnih uticaja na životnu sredinu i očuvanjem okoline za buduće generacije.

SERTIFIKATI

„Umka“ je među prvim fabrikama uspešno završila Program čistije proizvodnje, u okviru organizacije UNIDO pri UN.

Svoj poslovni uspeh u oblasti kvaliteta, kao i kontinualan rad u oblasti zaštite životne sredine Umka je dokumentovala sertifikovanjem standarda ISO 14001:2004, čime je ponovo potvrdila da su principi čistije proizvodnje, kao i svest o važnosti načela održivog razvoja osnovni elementi na kojima se zasniva poslovanje i rad ove fabrike.

Danas, Umka ima zvanje reciklera u oblasti otpadnog papira i kartona, a sve količine otpadnog ambalažnog papira i kartona koji se prerade u pogonu Umke, računaju se u ostvarenje nacionalnih ciljeva.

VIZIJA

Cilj Umke je da bude lider u svakoj oblasti svoga poslovanja. Aktivnim učešćem u ekološkim akcijama, dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom i nadležnim Ministarstvima, kontinualnim radom i ulaganjima u najsavremeniju opremu i tehnologiju u oblasti zaštite životne sredine koristeći najbolje dostupne tehnike, razmenom iskustava sa inostranim partnerima, a posebno stalnim ulaganjima u obrazovanje i usavršavanje svojih kadrova Umka gradi siguran put ka ispunjenju svoje vizije fabrike domačinskog poslovanja i prijatelja životne sredine.

UMKA COLOR GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA SPECIAL GT2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Sortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA PAK GD3

Sastav:
- Dvoslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA LINER GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz

Saznajte više >>>

UMKA BROWN BACK GD2

Sastav:
- Troslojni premaz
- Sortirani reciklirani papir
- Nesortirani reciklirani papir
- Donji premaz
- Bojen donji sloj

Saznajte više >>>

UMKA D.O.O. UMKA

13. oktobra 1, 11260 Umka
+381 11 3602 600, fax +381 11 8026 995