Sektori

Proizvodnja

Sektor Proizvodnje je zadužen za ključni posao u našoj Fabrici, proizvodnju hromo kartona na bazi recikliranog papira. U proces dobijanja finalnog proizvoda uključeno je nekoliko sektora tj. proizvodnih celina koje su u međusobnoj koaliziji. Proces proizvodnje se kroz istoimene proizvodne celine realizuje u sledećim službama:

 • Priprema mase
 • Karton mašina
 • Priprema premaza i hemikalija
 • Dorada i pakovanje
 • Priprema i prerada voda

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Održavanje

Sektor održavanja sa preko 60 kolega zadužen je za izvršenje aktivnosti na svakodnevnom preventivnom i planskom održavanju opreme i uređaja, korekciji nedostataka  na opremi i uređajima pri zahtevima za interventno održavanje i realizaciji aktivnosti i zadataka u oblasti Investicioog održavanja pri izradi novih objekata i ugradnji nove opreme.

Održavanje čine više timova:

 • Služba mašinskog održavanja (Odeljenje mašinskog održavanja i odeljenje mašinske obrade)
 • Službu elektro održavanja
 • Služba održavanja automatike
 • Građevinska služba

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Energana
Sektor Energana je organizaciona jedinica kojoj pripadaju pogon Kotlarnica i Održavanje energane.

Osnovni zadaci sektora su kontinualna proizvodnja tehnološke pare, neophodne u procesu proizvodnje kartona, koja se obavlja u pogonu Kotlarnica i održavanje termotehničkih uređaja i instalacija u fabrici kartona Umka. Pored osnovnih zadataka, sektor Energana svakodnevno prati i analizira specifičnu potrošnju energenata, a ujedno predlaže i realizuje investicione projekte u cilju energetske efikasnosti fabrike, kao i u cilju modernizacije i povećanja  kapaciteta karton mašine.

Aktivnosti se sprovode u dnevnoj i noćnoj smeni, obzirom da imamo kontinualnu proizvodnju tehnološke pare.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Logistika
Sektor logistike je spona između sektora Proizvodnje, Prodaje, Nabavke starog papira, Nabavke hemikalija kao i BZNR-a.

Glavne aktivnosti i odgovornosti  ovog sektora su brz i efikasan proces  prijema i otpreme sirovina i gotovih proizvoda.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Pogon za proizvodnju paleta
Pogon za proizvodnju paleta od 2014. godine posluje u okviru Fabrike kartona Umka sa ciljem stabilnog snabdevanja paletama.

Proizvodnja se odvija u dve smene sa ukupno 50 zaposlenih i godišnjom produkcijom proizvodnje od 250.000 paleta. Specifičnost proizvodnje paleta za papirnu industriju ogleda se u širokom spektru različitih formata paleta- proizvodimo preko 2.800 različitih formata. U narednom periodu fokus je na modernizaciji proizvodnje čime će se ostvariti viši stepen automatizacije rada i veći proizvodni kapaciteti.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Kontrola kvaliteta, ekologija, razvoj i kontinualna unapređenja

Sektor za kontrolu kvaliteta, ekologiju, razvoj i kontinualna unapredjenja integriše aktivnosti različitih sektora.

Kontrola kvaliteta obuhvata kontrolisanje sirovina, procesa i gotovog proizvoda, kao i uspostavljanje, praćenje i unaprejdenje sistema kvaliteta.

Deo sektora koji se bavi ekologijom prati uticaje na životnu sredinu uz usaglašavanje sa zakonskom regulativom u ovoj oblasti i predlaganje modela za unaredjenja.

Razvoj novih, odnosno unapredjenje postojećih proizvoda u saradnji sa sektorom nabavke i proizvodnje.

Kroz implementaciju i praćenje integrisanog menažment sistema sagledavaju se stalne mogućnosti za unapredjenje svih procesa u poslovanju Fabrike.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Prodaja

Sektor prodaje se bavi prodajom, kao i svim povezanim aktivnostima koje se odnose na ugovaranje, isporuku i dalju preradu kartona, kako na domaćem tako i na brojnim izvoznim tržištima.

Sektor se sastoji od 5 manjih timova, od kojih je svaki zadužen za različitu grupu tržišta (region), a zajedno teže ostvariti što bolji prodajni rezultat za fabriku. Trenutno izvozimo naš karton na 4 kontinenta, u 36 zemalja i sarađujemo sa preko 250 kupaca.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Opšta nabavka i nabavka hemikalija

Sektor opšte nabavke i nabavke hemikalija primarno je zaduzen za pravovremeno obezbedjivanje svih inputa(artikala i usluga) koji su neophodni za normalno funkcionisanje fabrike. U skladu sa jasno definisanim potrebama koje definisu strucne sluzbe, zaposleni u nabavci istrazuju trziste, salju upite potencijalnim dobavljacima, prikupljaju i analiziraju ponude, vode proces pregovaranja i finalno ugovaraju i realizuju nabavku.

Sektor cine dva tima: opsta nabavka i nabavka hemikalija. Nabavka hemikalija je zaduzena za nabavku svih inputa koji se pored osnovne sirovine-starog papira koriste u procesu proizvodnje, dok je zona odgovornosti opste nabavke celokupan asortiman dobara i usluga koji se pribavljaju za potrebe fabrike izuzimajuci ulazne sirovine.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Nabavka starog papira

Ovaj sektor je zadužen za nabavku starog papira koji je glavna sirovina u reciklaži i proizvodnji kartona. Pored toga, nabavka starog papira je zadužena i za upravljanje otpadom za celu Fabriku.

Postoje četiri glavne grupe starog papira: Beli papir, OCC, Deinking materijal i novine.

Nabavljamo stari papir kako sa tržišta Srbije, tako i iz zemalja Mađarske, Bugarske, Rumunije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, BiH, Austrije, Češke, Slovačke i mnogoih drugih.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Finansije

Sektor finansija u Fabrici kartona Umka obuhvata 3 službe:

 • Službu finansijske operative – gde se realizuju sva plaćanja, naplate i knjiženje izvoda sa tekućih dinarskih i deviznih računa, kreditni i garancijski poslovi kao i i praćenje  i kontrola naplatu od kupaca i plaćanja prema dobavljačima i bankama. U nadležnosti službe je i kratkoročno i dugoročno planiranje zaduženosti i CF-likvidnosti
 • Služba računovodstva – realizuju sva knjiženja promena na imovini i obavezama, sastavljaju završni nekonsolidovani i konsolidovani  računi. Služba je odgovorna za praćenje i evidentiranje poreskih obaveza (PDV, porez na imovinu i porez na dobit), kao i za likvidaturu-dokument menadzment sistem.
 • Služba kontrolinga – plana i analize – priprema  godišnji plan,  obračunava i analizira sve periodične rezultate sektora I fabrike, prati realizaciju  i obračunavaju efekte Capex-a. Pripremaju  adekvatne izveštaje koji su osnov za poslovno odlučivanje menadžmenta.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Ljudski resursi

Sektor ljudskih resursa  ima niz odgovornosti: od traženja i pravog odabira novih kolega,  osiguravanja svih zakonskih prava zaposlenih i obračunavanja zarada i naknada, do uvođenja novozaposlenih u kompaniju, njihovog razvoja i dodatnog obučavanja. Tu smo da saslušamo i posavetujemo naše zaposlene i pružimo im podršku u daljem razvoju i motivaciji, kao i očuvanju i ostvarivanju njihovih prava.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara i fizičko tehničko obezbeđenje

Bezbednost i zdravlje na radu (BZnR) podrazumeva bezbedno obavljanje radnih aktivnosti u zdravim i sigurnim uslovima, dok zaštita od požara (ZOP) podrazumeva preventivno delovanje i sprečavanje nastanka požara.

Obe oblasti obuhvataju teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za obavljanje radnih zadataka, pravilno rukovanje opremom za rad, redovno ispitivanje i servisiranje opreme za rad, brzo i efikasno reagovanje u vandrednim situacijama.

Primarni cilj je sprečavanje povreda na radu, gubitka ljudskih života i nastanka veće materijalne štete.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

IT

IT sektor obezbeđuje kompletnu mrežnu infrastrukturu, servere, računare, poslovni informacioni sistem i osigurava neometan rad svih poslovnih procesa, na svim lokacijama na kojima se odvija poslovanje naše kompanije.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!

 

Pravni poslovi

Sektor koji je zadužen za pravne poslove učestvuje u pregovorima i izrađuje Ugovore i druga dokumenta u vezi sa poslovnim transakcijama. Takođe, vodi računa o statusnim pitanjima, nepokretnostima i imovisnko-pravnim poslovima kompanije. Pored toga sektor za pravne poslove daje pravne savete i  kontinuiranu pravnu podršku korporativnim organima i svim organizacionim jedinicama.

Ukoliko vidiš sebe u ovim poslovima, iskoristi priliku i odmah se prijavi!