Auto kuća Zemun

OBJAVA NACRTA ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME

Nacrt odluke o promeni pravne forme

Objavljeno 27.11.2020.

 

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 10.12.2020.

DOKUMENTA SA VANREDNE SKUPŠTINE OD 29.10.2020.

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Odluka br. 2 sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Odluka br. 1 sa vanredne sednice skupštine 06.12.19.

Izveštaj sa vanredne sednice skupštine 06.12.9.

Saziv sa predlozima odluka

Poziv za skupštinu

Punomoć za zastupanje

Formular za glasanje u odsustvu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Društva

Izveštaj sa godišnje skupštine AKZ za 2019 - POTPISAN

Odluke AKZ za 2019 - Potpisane

Zapisnik AKZ za 2019 - Potpisan

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2019

Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2019

Godišnji izveštaji za 2018

Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2019

Formular za glasanje u odsustvu za redovnu skupštinu 2019

Izveštaj sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018.

Zapisnik sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018.

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.

Odluka o raspodeli dobiti iz 2017.

Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018.

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2018.

Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2018.

Godišnji izveštaji za 2017.

Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2018.

Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini 2018.

ODLUKA O ODOBRAVANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

PREDLOG ODLUKE PO 1. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 2. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 3. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 4. TAČKI DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE PO 5. TAČKI DNEVNOG REDA

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2017

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2016

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE 2016

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKZ TAČKA 1 2016

ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA AKZ TAČKA 2 2016

ODLUKA O USVAJANJU IZVRŠNOG ODBORA DIR. AKZ TAČKA 3 2016

ODLUKA O IZBORU REVIZORA TAČKA 4 2016

ZAPISNIK SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ove informacije nemaju veze sa glavnom delatnošću fabrike, već nihovo objavljivanje predstavlja zakonsku obavezu kao povezanog lica.